02-639-7878 ext 990
ปิดหน้าต่างนี้
LINE Ads
Facebook Ads
Instagram Ads
Google Ads
YouTube Ads
Twitter Ads
TikTok Ads
Website & Landing Pages
SEO
Content Marketing
Email & SMS Marketing
Influencer
Video Ads
Submit
Nipa Digital Marketing Add Line
Digital Marketing

ทำความรู้จักกับ OpenStack คืออะไร

Homepage
Articles
Digital Marketing
ทำความรู้จักกับ OpenStack คืออะไร
ทำความรู้จักกับ OpenStack คืออะไร
Nipa Digital Marketing Image Content

Open Stack เป็นชุดระบบซอฟต์แวร์ Open Source ใช้ทำระบบ cloud แบบ Infrastructure as a Service (IaaS) ผู้ริเริ่มโครงการนี้คือ Rackspace และ NASA นอกจากนี้ Open Stack ยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวด์ ซึ่งเป็นระบบเสมือนจริงที่ต้องมีความน่าเชื่อถือ เราต้องเข้าใจระบบของ VM และสามารถวิเคราะห์ได้เมื่อต้องใช้งานร่วมกับ Open Stack สามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของ Open Stack VMs ได้จาก Python, Fabric และ R

เมื่อมีผู้ใช้งานสองคนส่งคำร้องขอให้สร้างระบบเสมือนจริงพร้อมกัน ระบบจึงจำเป็นต้องเลือก แต่วิธีการเลือกของ Open Stack นั้นมีความซับซ้อน คุณต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจผ่านการเรียนการสอนของ Open Stack บางครั้งผู้ใช้จะมีภาพระบบคลาวด์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในระบบอื่น

ในทุกๆ เดือนเราจะพบข้อมูลใหม่สำหรับการจัดเรียงข้อมูลแบบ Heat, OpenStack’s orchestration ซึ่งเป็นการแนะนำวิธีง่ายๆ เกี่ยวการใช้สภาพแวดล้อม สามารถปรับขนาดได้โดยอัตโนมัติ สิ่งที่ทำให้ Open Stack มีประโยชน์มากที่สุดคือ การจัดการกับเครื่องมือคำสั่งและอินเทอร์เฟซเว็บชุด APIs ซึ่งนักพัฒนา Software สามารถใช้ในการเขียนแอพพลิเคชันที่จัดเตรียมทรัพยากรภายใน Open Stack ได้ตามต้องการ

ถือได้ว่า Open Stack เข้ามามีบทบาทในตลาดองค์กรอย่างเต็มตัว ซึ่ง Open Stack ทำหน้าที่สร้างและจัดการ Cloud Computing โดยการควบคุมชุดคำสั่ง รวมไปถึงพื้นที่ไฟล์ขนาดใหญ่ Data Center ซึ่งทำให้ Open Stack เป็นโปรแกรมที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้