02-639-7878 ext 990
ปิดหน้าต่างนี้
LINE Ads
Facebook Ads
Instagram Ads
Google Ads
YouTube Ads
Twitter Ads
TikTok Ads
Website & Landing Pages
SEO
Content Marketing
Email & SMS Marketing
Influencer
Video Ads
Submit
Nipa Digital Marketing Add Line
Event

งานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2561

Homepage
Articles
Event
งานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2561
งานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2561
Nipa Digital Marketing Image Content

เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 ทางบริษัท บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหาร และเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับการเริ่มต้นการทำงานในปี 2561 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อภิศักดิ์ จุลยา เป็นประธานในพิธีทำบุญในครั้งนี้