02-639-7878 ext 990
ปิดหน้าต่างนี้
LINE Ads
Facebook Ads
Instagram Ads
Google Ads
YouTube Ads
Twitter Ads
TikTok Ads
Website & Landing Pages
SEO
Content Marketing
Email & SMS Marketing
Influencer
Video Ads
Submit
Nipa Digital Marketing Add Line
Event

DEPA จัดงาน ‘HACKATAX’ ระดม Fintech startup สร้างโซลูชั่นใหม่ บนระบบ Public Cloud ของ NIPA Technology

Homepage
Articles
Event
DEPA จัดงาน ‘HACKATAX’ ระดม Fintech startup สร้างโซลูชั่นใหม่ บนระบบ Public Cloud ของ NIPA Technology
DEPA จัดงาน ‘HACKATAX’ ระดม Fintech startup สร้างโซลูชั่นใหม่ บนระบบ Public Cloud ของ NIPA Technology
Nipa Digital Marketing Image Content

เมื่อวันที่ 11 – 13 กันยายนที่ผ่านมา NIPA Technology กรมสรรพากร และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ร่วมมือกันจัดกิจกรรม Hackathon ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ด้านภาษี ภายใต้ชื่อ #HACKATAX (แฮกกาแทกซ์) “#HACKATAX Thailand’s First Senior-level Hackathon” ภายใต้แนวคิด “Real experts. Real solutions. Real impact.” ขึ้นครั้งแรกในเมืองไทย บนระบบ Public Cloud ของ NIPA Technology

งาน #HACKATAX เป็นการรวมพลคนดิจิทัล Senior-Level ของ Startup ชั้นนำมาเข้าร่วมระดมสมองนำเทคโนโลยีดิจิทัลดึงข้อดี แก้ปัญหา มุ่งพัฒนาบริการภาครัฐทางภาษีเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยได้เชิญสตาร์ทอัพรุ่นใหญ่สาย ฟินเทค ร่วมกันทำโจทย์ “ภาษีไทย ถูกใจประชาชน” ที่ได้จัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ลาดพร้าว

โดยระบบ Public Cloud ของ NIPA Technology ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมภายในงาน เป็นระบบการทำงานที่มีความเสถียรด้วย Bandwidth ที่มี Latency ต่ำ ทำให้สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างราบรื่น รวมถึงยังทำให้การ Scale งานกิจกรรมเป็นไปได้อย่างง่ายดาย และมีความปลอดภัย ด้วยมาตรฐาน ISO27001 (มาตรฐานระบบความปลอดภัยของข้อมูล) และ ISO29110 (มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์) ทำให้ผู้ร่วมงาน ‘#HACKATAX’ มีความมั่นใจ และสามารถใช้งาน Public Cloud ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น