02-639-7878 ext 990

Office Hour Mon - Fri 9.00 am - 7.00 pm

Close This Window
LINE Ads
Facebook Ads
Instagram Ads
Google Ads
YouTube Ads
Twitter Ads
TikTok Ads
Website & Landing Pages
SEO ( Search Engine Optimization )
Content Marketing
Email & SMS Marketing
Influencer
Video Ads
Chatbot Services
Submit
Nipa Digital Marketing Add Line
Google

โฆษณา Google แค่ Search Keyword ก็เจอแล้ว

Homepage
Articles
Google
โฆษณา Google แค่ Search Keyword ก็เจอแล้ว
โฆษณา Google แค่ Search Keyword ก็เจอแล้ว

โฆษณา Google แค่ Search Keyword ก็เจอแล้ว

เมื่อต้องการลงโฆษณากับเว็บไซต์ Search Engine ชื่อดังอย่าง Google การสร้างโฆษณาก็ต้องเน้นใช้ Keyword หรือคำหลักเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างแน่นอน การเลือกใช้ Keyword ส่งผลต่อ โฆษณา google เป็นอย่างมาก เพราะวิธีการค้นหาข้อมูลข่าวสารด้วย Google จะใช้ Keyword เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายเข้ากับสิ่งที่ต้องการค้นหาเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้น Keyword ที่มีความเกี่ยวข้องและมีคุณภาพจะช่วยให้ โฆษณา google ของเราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

การเลือก Keyword เพื่อให้โฆษณา Google ของเราเป็นหนึ่งในผลลัพธ์จากการค้นหาเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ สิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างแรกคือการสำรวจ Keyword เพื่อตรวจสอบคำที่นิยมใช้ในการค้นหา รวมถึงนำสถิติการใช้คำและปริมาณการเข้าชมมาเป็นข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจและเลือกใช้คำที่เหมาะสมกับโฆษณามากที่สุด ทาง Google เองก็มีเครื่องมือในการวิเคราะห์และวางแผนการใช้ Keyword เพื่อช่วยให้การทำงานของเราง่ายขึ้นด้วย

เมื่อทำการสำรวจจนได้แนวคิด Keyword ที่จะใช้กับโฆษณา Google ของเราแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการพิจารณาคำที่เราเลือกว่ามีคุณภาพเพียงพอและเหมาะที่จะใช้กับโฆษณาหรือไม่ การสร้าง Keyword ให้มีประสิทธิภาพนั้น สามารถทำได้โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

การใช้ Keyword แบบเจาะจงแทนคำทั่วไป

 การเลือก Keyword ที่เจาะจงและเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้มากกว่าคำทั่วไปหรือ Keyword ที่มีความหมายกว้างๆ การใช้คำที่เจาะจงช่วยให้การแสดงผลโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคำที่ใช้โดยตรง ในขณะที่การใช้ Keyword กว้างๆ ผลจากการค้นหาอาจมีโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้องปะปนมาด้วย นอกจากนี้การใช้คำกว้างๆ อาจมีการแข่งขันสูงและโอกาสที่จะใช้คำซ้ำก็มีมากกว่า


Keyword ในจำนวนที่พอเหมาะ

 จำนวนคำของ Keyword สามารถมีได้มากกว่า 1 คำ อย่างการใช้ Keyword ที่มีจำนวนคำ 2 – 3 คำสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาได้ โดยหลักการแล้วเราสามารถใช้จำนวนคำได้อย่างไม่จำกัด แต่จำนวนที่เหมาะสมอาจอยู่ในช่วง 5 – 20 คำ การใช้คำจำนวนมากจะต้องคำนึงถึงความเชื่อมโยงกันของคำแต่ละคำกับตัวโฆษณาด้วย เราอาจจัดเป็นกลุ่มคำที่คล้ายกันหรือแบ่งเป็นหมวดหมู่ก็ได้


Long – tail Keyword อีกหนึ่งตัวเลือกที่ดี

Long – tail Keyword คือการใช้คำหลักที่เจาะจงและเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรานำเสนอโดยตรง ผลจากการใช้จะทำให้เราสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น เพราะการค้นหาด้วย Keyword ประเภทนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มเป้าหมายกำลังตัดสินใจจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือเลือกใช้บริการแล้ว การเลือกใช้คำที่เจาะจงมากๆ ช่วยให้ผลการค้นหาตรงตามที่ต้องการมากที่สุด อันดับในการแสดงผลโฆษณาก็มีการแข่งขันไม่สูงเมื่อเทียบกับการใช้ Keyword สั้นๆ ดังนั้นโอกาสที่จะค้นหาเจอโฆษณา Google ของเราก็จะมีเพิ่มมากขึ้นด้วย


“โฆษณา Google”


PROMOTION FOR YOU


Related Articles
Google
ขยายธุรกิจไปต่างประเทศได้ง่ายๆ ด้วย 8 เครื่องมือฟรีจาก Google

Google
Shopping Ads อีกหนึ่งช่องทางโฆษณาจาก Google

Google
Search Generative Experience คืออะไร ส่งผลต่อ SEO อย่างไร

Google
Google Chrome อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ บล็อกโฆษณาที่รบกวนผู้ใช้งานมากเกินไป

View all

Get More Detail
Interested Services
Please Select Services