02-639-7878 ext 990
ปิดหน้าต่างนี้
LINE Ads
Facebook Ads
Instagram Ads
Google Ads
YouTube Ads
Twitter Ads
TikTok Ads
Website & Landing Pages
SEO
Content Marketing
Email & SMS Marketing
Influencer
Video Ads
Submit
Nipa Digital Marketing Add Line
Digital Marketing

พื้นฐานการทำการตลาดโฆษณาออนไลน์

Homepage
Articles
Digital Marketing
พื้นฐานการทำการตลาดโฆษณาออนไลน์
พื้นฐานการทำการตลาดโฆษณาออนไลน์

พื้นฐานการทำการตลาดโฆษณาออนไลน์

  • ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ โฆษณา เช่น เป็นกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น คนวัยทำงานที่สนใจด้านไอที หรือกลุ่มผู้ชายที่สนใจกีฬา เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลง
  • ดูความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายว่า สินค้าของเราตรงกับความต้องการหรือไม่ หากไม่ตรงซะทีเดียว เราต้องมีแนวคิดสื่อออกไปเพื่อสร้างความต้องการสินค้านั้นขึ้นมา
  • โปรโมท โฆษณา ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งข้อความ ความหมายของสื่อที่ทำออกไป ต้องโดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือติดตรึงใจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการบอกต่อหรือที่เรียกว่า Viral Marketing
  • ตามผลการ โฆษณา จากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาเป็นแนวทางในทำโฆษณาในครั้งต่อไป อาจเช็คได้จากยอดขาย ยอดไลค์ แฟนเพจ หรือความจดจำแบรนด์ของกลุ่มเป้าหมายก็ได้


“ก้าวสู่ความสำเร็จทางธุรกิจด้วยการตลาดออนไลน์กับ นิภา เทคโนโลยี”