02-639-7878 ext 990

Office Hour Mon - Fri 9.00 am - 7.00 pm

Close This Window
LINE Ads
Facebook Ads
Instagram Ads
Google Ads
YouTube Ads
Twitter Ads
TikTok Ads
Website & Landing Pages
SEO ( Search Engine Optimization )
Content Marketing
Email & SMS Marketing
Influencer
Video Ads
Chatbot Services
Submit
Nipa Digital Marketing Add Line Nipa Digital Marketing Messenger
Digital Marketing

กลยุทธ์การตลาด 8P คืออะไร ทำไมผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องรู้!

Homepage
Articles
Digital Marketing
กลยุทธ์การตลาด 8P คืออะไร ทำไมผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องรู้!
กลยุทธ์การตลาด 8P คืออะไร ทำไมผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องรู้!

การตลาด 8P คืออะไร อาจเป็นคำถามที่อยู่ในใจเจ้าของวิสาหกิจขนาดลางและขนาดย่อม หรือที่เรียกว่า SME จำนวนไม่น้อย จะให้เข้าใจกันง่าย ๆ ในขั้นแรกก็คงต้องอธิบายว่า การตลาด 8P คือ แผนการตลาดที่ช่วยให้เจ้าของ SME และผู้ที่สนใจการทำธุรกิจขนาดย่อมของตนเองวางแผนการทำธุรกิจได้แบบครบวงจร ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่กำลังได้รับความนิยมและเป็นที่พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน


เพราะทุกการทำธุรกิจจำเป็นจะต้องวางแผนทั้งกลยุทธ์ แผนการตลาด แผนการสื่อสาร การใช้เงินทุนเริ่มต้น ทำเล และรายละเอียดอื่น ๆ อีกมากมาย วันนี้ Nipa จะชวนทุกคนไปทำความรู้จักกับกลยุทธ์ยอดฮิตอย่างการตลาด 8P  กันแบบเจาะลึก เพื่อให้หยิบไปใช้ง่าย เพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง!


การตลาด 8P คืออะไรการตลาด 8P คือแผนการตลาดที่เน้นการใช้เครื่องมือเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคสมัยใหม่ ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างกำไรแบบสูงสุดบนความพึงพอใจของผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นแผนการตลาดที่พร้อมต่อการรับมือของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค


แผนการตลาดนี้เป็นแผนที่ต่อยอดมาจากการตลาด 4P ที่ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product), ราคา (Price), ช่องทางจำหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) ทั้งหมดนี้จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ออกมาได้อย่างตอบโจทย์กับพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และเมื่อเสริมเข้ามาอีก 4P ก็ยิ่งเจาะลึกถึงรายละเอียดที่จะเพิ่มยอดขาดได้มากยิ่งขึ้นในระยะยาว


การตลาด 8P มีอะไรบ้าง


1. ผลิตภัณฑ์ (Product)


สินค้าหรือที่รวมถึงบริการนี้ จะต้องมีความเหมาะสมด้านการใช้งาน ใส่ใจในคุณภาพของสินค้า บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า ออกแบบอย่างมีมาตรฐาน ตอบสนองต่อความพึงพอใจ กำจัด Pain point ของกลุ่มเป้าหมาย และจะต้องส่งผลให้เกิดการเลือกซื้อเลือกใช้จากผู้บริโภค รวมทั้งเจ้าของธุรกิจจะต้องศึกษาและติดตามผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งทางการตลาดเพื่อนำมาปรับปรุงสินค้าและบริการให้มีคุณภาพอยู่เสมอ


2. ราคา (Price)


การตลาด 8P ตัวต่อมาได้แก่ ราคา โดยแนวทางการตั้งราคาอาจทำได้ในหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิต ขนาดของธุรกิจ ชนิดของสินค้า ราคากลาง ราคาของคู่แข่ง กลุ่มลูกค้าและความต้องการในตลาด ซึ่งในยุคที่ผู้บริโภคมักสร้างคุณค่าขึ้นจาก "ราคาต่อสินค้า" และเป็นยุคที่แม้ว่าจะตั้งราคาสินค้าแบบถูก ๆ หรือการหั่นราคาสินค้าของตัวเอง ก็อาจไม่ช่วยให้เกิดยอดขายมากมายอย่างที่คิด


ดังนั้น การจะตั้งราคาสินค้าและบริการจึงอาจต้องดูปัจจัยทั้งหมด ศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายและปัจจัยในการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมายในตลาด พร้อมคำนึงว่าการตั้งราคาเป็นสิ่งที่สะท้อนจุดยืนในการขายสินค้าและบริการ


3. ช่องทางจำหน่าย (Place)


ช่องทางการวางจำหน่ายถือเป็นอีกข้อที่ต้องให้ความสำคัญเพราะเป็นทางที่จะช่วยให้ผู้บริโภครู้จักและเข้าถึงสินค้าของเราได้ ซึ่งวิธีการจัดช่องทางที่จะช่วยให้เกิดยอดขายมากที่สุด คือ การกระจายสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายไปในหลาย ๆ แห่ง จะขายเองหรือผ่านพ่อค้าคนกลางก็ได้ แต่ต้องสะดวกต่อการจับจ่าย มีสินค้าพร้อมให้ซื้อ และสินค้าหรือบริการที่ได้จะต้องเหมือนกับข้อมูลที่ผู้บริโภคได้รับ


4. การส่งเสริมการขาย (Promotion)


การตลาด 8P ตัวที่ 4 คือ การส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัด โดยการจัดโปรโมชั่นแต่ละครั้งจะต้องตรงกับไลฟ์สไตล์ ความต้องการและความคุ้มค่าของผู้บริโภค พร้อมสื่อสารด้วยความเข้าใจผ่านการโฆษณา การลด แลก แจกหรือแถม การใช้พนักงานขายและการประชาสัมพันธ์ และที่ขาดไม่ได้คือช่วงเวลาจัดโปรโมชั่นและงบประมาณสำหรับการส่งเสริมการขาย เพื่อให้การส่งเสริมการขายได้อย่างตรงใจและมีประสิทธิภาพ


5. การสื่อสารและให้ข้อมูล (Public)


ในยุคที่การสื่อสารไร้พรมแดนและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เราสามารถนำการสื่อสารช่องทางต่าง ๆ มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการตลาดได้ โดยอาจทำออกมาในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสินค้า ทำให้ผู้คนทั้งกลุ่มเป้าหมายและคนทั่วไปได้รู้จักสินค้าและบริการ ถือเป็นอีกหนึ่งการสร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจได้ในระยะเวลาหนึ่งเลยทีเดียว


6. บรรจุภัณฑ์ (Packaging)


P ตัวที่ 6 จากการตลาด 8P ได้แก่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยการออกแบบนี้มีสิ่งที่ต้องคำนึงหลายส่วนด้วยกัน ทั้งดีไซน์ที่ต้องสวย ดูดี โดดเด่น เพราะจะช่วยดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาสนใจสินค้าของเรามากขึ้น ความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ที่จะต้องคำนึงถึงการขนส่งทั้งในระยะใกล้และระยะไกล เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจในความเอาใจใส่ของเรา


7. บุคลากร (People)


การตลาด 8P ตัวที่ 7 ได้แก่บุคลากรหรือพนักงานขาย ซึ่งจัดเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนยอดขายให้เพิ่มขึ้น เจ้าของธุรกิจนั้นจะต้องใส่ใจตั้งแต่การคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรมการขาย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้บริโภค เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการอีกเป็นครั้งที่ 2


8. อำนาจการต่อรอง (Power)


การตลาด 8P ส่วนสุดท้ายมาจาก Power ซึ่งก็คืออำนาจต่อรองที่จะหมายถึงการทำให้ผู้บริโภคได้ข้อเสนอดี ๆ สามารถขายของในราคาสูงหากเป็นสินค้าหายากหรือมีความต้องการในตลาดสูงกว่าปกติ รวมทั้งยังอาจหมายถึงอำนาจต่อรอง แลกเปลี่ยนหรือควบคุมผลประโยชน์ทางการค้ากับคู่แข่งในสายสินค้าหรือบริการเดียวกันในตลาดได้ด้วยเช่นกัน


วิธีเพิ่มยอดขายแบบอื่น ๆ ที่น่าสนใจ


นอกจากการตลาด 8P แล้ว ยังมีวิธีเพิ่มยอดขายแบบอื่นที่เป็นรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ได้ผลดีอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าผ่านไลฟ์สด การเสริมความเชื่อใจให้ลูกค้าใหม่ผ่านรีวิว การทำ Digital Marketing ผ่านแฟนเพจ อินสตาแกรม ติ๊กต่อก หรือสื่อโซเชียลมีเดียที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน


แต่ถ้าสนใจเกี่ยวกับการทำ Digital Marketing แต่ยังจับต้นชนปลายไม่ได้ ไม่รู้ว่าต้องวางแผนแบบไหน ทำคอนเทนต์อย่างไร ยิงโฆษณาช่วงไหนจะได้ผลมากที่สุด มาปรึกษา NIPA ได้เลย เรามี Services ให้แบบครบวงจร ตั้งแต่การสร้างแอคเคาท์ ทำคอนเทนต์ ยิงแอดโฆษณา ลองมาทำความรู้จักเราพร้อมรับสิทธิพิเศษก่อนใครได้เลย ที่นี่!


PROMOTION FOR YOU


Related Articles
Digital Marketing
ลงโฆษณาสินค้าไม่ระวัง อาจทำให้เจ็บได้

Digital Marketing
3 เรื่องน่ารู้ ก่อน ลงโฆษณา ออนไลน์

Digital Marketing
เอเจนซี่โฆษณา จิ๊กซอว์ที่สามารถต่อความสำเร็จของธุรกิจให้เต็ม

Digital Marketing
Hyper Personalization ขั้นกว่าของความเข้าใจ สื่อสารได้แบบตรงจุด!

View all

Get More Detail
Interested Services
Please Select Services