02-639-7878 ext 990
ปิดหน้าต่างนี้
LINE Ads
Facebook Ads
Instagram Ads
Google Ads
YouTube Ads
Twitter Ads
TikTok Ads
Website & Landing Pages
SEO
Content Marketing
Email & SMS Marketing
Influencer
Video Ads
Submit
Nipa Digital Marketing Add Line
Event

Seed Zaab by IT เพาะเมล็ดพันธุ์ เอสเอ็มอี ด้วย ไอที การใช้ ไอที ในการพัฒนาธุรกิจ

Homepage
Articles
Event
Seed Zaab by IT เพาะเมล็ดพันธุ์ เอสเอ็มอี ด้วย ไอที การใช้ ไอที ในการพัฒนาธุรกิจ
Seed Zaab by IT เพาะเมล็ดพันธุ์ เอสเอ็มอี ด้วย ไอที การใช้ ไอที ในการพัฒนาธุรกิจ

จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-6 อาคารชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี

Nipa Digital Marketing Image Content

โครงการ Digital SME s จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558

          เมื่อ วันที่ 24 กันยายน 2558 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เรียนเชิญ ดร.อภิศักดิ์ จุลยา CEO & Founder บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด เป็นวิทยากรในงานสัมมนา การเผยแพร่โครงการ Digital SME s และองค์ความรู้ด้าน ไอที ให้รับรู้ในวงกว้าง ภายในงาน Thailand Industry Expo 2015 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-6 อาคารชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี ในหัวข้อ Seed Zaab by IT “เพาะเมล็ดพันธุ์ เอสเอ็มอี ด้วย ไอที ” การใช้ ไอที ในการพัฒนาธุรกิจ

โฆษณาขายสินค้า