02-639-7878 ext 990
ปิดหน้าต่างนี้
โฆษณาบน LINE
โฆษณาบน Facebook
โฆษณาบน Instagram
โฆษณาบน Google
โฆษณาบน YouTube
โฆษณาบน Twitter
โฆษณาบน Tiktok
ออกแบบเว็บไซต์ธุรกิจ
SEO
Content Marketing
Email & SMS Marketing
Influencer
Video Ads
Submit
Nipa Digital Marketing Add Line
Over View
Packages
บริการของเรา
Email & SMS Marketing
หน้าหลัก
บริการของเรา
Email & SMS Marketing
รับคำปรึกษาฟรี!
บริการที่น่าสนใจ

การตลาดบน E-mail และ SMS

เข้าถึงคนสำคัญ ด้วยข้อความหรือบทความพิเศษ ผ่านการส่งอีเมลและ SMS

โอกาสสำคัญ
ของคุณ

Personalize

การตลาดที่ส่งผลให้เกิด Brand Loyalty มากยิ่งขึ้น

59% 

การตลาด B2B อีเมลเป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดรายได้สูงสุด

17%

Email Marketing แบบ Personalization สามารถเพิ่มรายได้ให้องค์กรถึง 17%

1. Strategic Planning

วางแผนและออกแบบ flow การส่ง Email และ SMS เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก กระตุ้นยอดขาย หรือ การทำ CRM 

2. Data Expert

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย หรือส่งข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจคุณ ด้วยอีเมลมากกว่า 5 ล้านฉบับ/ชม. และ SMS มากว่า 2 หมื่นรายชื่อ/นาที

3. Domainkeys Identified Mail

เครื่องมือที่สร้างความน่าเชื่อถือของอีเมลผู้ส่ง ช่วยป้องกันไม่ให้อีเมลที่ส่งไปอยู่ในโฟลเดอร์ Spam ของผู้รับ

4. Security & Back up

ปกป้องข้อมูลสำคัญจากต้นทางไปยังปลายทาง และสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

ฟังก์ชันการทำงานสุดเจ๋ง

Drag & Drop

various templates to create an interesting and attractive campaign without using program coding

Automation

planning email campaign sending with automation which able to send based on recipient behavior

Email Statistics

checking the result of email campaign which able to check open, click, or unsub, and location

A/B Testing

understand audiences more with a/b testing in order to increase the effective of campaign

Contact List Management

able to filter your email lists and email campaigns

Creativity & Personalized Email

Able to be Custom to make Personalize Email and Support Emoji and Cool Text

Monthly Plan

Email marketing service charged by the number of mailing lists is able to add more mailing lists and unlimited of email sending.

Credit Plan Email

Marketing service charged by the number of sending mail (1 email /1 credit) is valid for 365 days.

API Integration

connecting Nipamail with your website or application using API for sending mail or auto reply email

SMS

SMS service or massive marketing message via Nipamail will be charged by number of messages. Including statistic reports.

Email Monthly
Email Credits
SMS Credits
Email & SMS Credits

อีเมล์ / เดือน

ค่าบริการต่อเดือน

Drag & Drop

A & B Testing

Automation

ปรับแต่งข้อมูลเฉพาะบุคคล

รายงานสถิติอย่างละเอียด

กำหนดสิทธิการเข้าถึง

บริการช่วยเหลือผ่านโทรศัพท์และอีเมล์

1,000

300 บาท

5,000

1,230 บาท

10,000

2,180 บาท

25,000

4,650 บาท

50,000

7,820 บาท

70,000

10,200 บาท

100,000

13,700 บาท

เปรียบเทียบแพ็กเกจ Email Credits

รายละเอียดการให้บริการ/ค่าบริการ

เครดิต

Drag & Drop

บริการช่วยเหลือผ่านโทรศัพท์และ Email

2,000 บาท

5,000 อีเมล

3,000 บาท

10,000 อีเมล

5,000 บาท

25,000 อีเมล

9,500 บาท

50,000 อีเมล

12,000 บาท

75,000 อีเมล

14,000 บาท

100,000 อีเมล

25,000 บาท

250,000 อีเมล

40,000 บาท

500,000 อีเมล

60,000 บาท

1,000,000 อีเมล

96,000 บาท

3,000,000 อีเมล

เปรียบเทียบแพ็กเกจ SMS Credits

รายละเอียดการให้บริการ/ค่าบริการ

เครดิต

365 วัน

ไม่จำกัดชื่อผู้ส่ง

0.99 บาท/SMS

1,000-5,000 SMS

0.89 บาท/SMS

5,001-10,000 SMS

0.79 บาท/SMS

10,001-30,000 SMS

0.69 บาท/SMS

30,001-50,000 SMS

เปรียบเทียบแพ็กเกจ Email & SMS Credits

รายละเอียดการให้บริการ/ค่าบริการ

เครดิต Email

เครดิต SMS

365 วัน

2,800 บาท/เดือน

5,000

1,000

5,500 บาท/เดือน

10,000

2,500

11,500 บาท/เดือน

25,000

6,250

19,650 บาท/เดือน

50,000

12,500

27,850 บาท/เดือน

75,000

18,750

35,000 บาท/เดือน

100,000

25,000

61,500 บาท/เดือน

250,000

62,500

100,500 บาท/เดือน

500,000

125,000

165,000 บาท/เดือน

1,000,000

250,000

371,500  บาท/เดือน

3,000,000

750,000